Publicerad 2015-08-17 | 13:00

Christian Berner Tech Trade Delårsrapport 2015 Q2

1 APRIL – 30 JUNI 2015

 • Andra kvartalet hade en nettoomsättning på 114,6 (100,6) MSEK, 14 procent tillväxt.
 • Rörelseresultatet (EBITDA) ökade med 53 procent jämfört med samma period föregående år, 6,7 (4,3) MSEK.
 • Kvartalets rörelsemarginal ökade till 5,8 (4,3) procent.
 • Orderingången ökade med 25 procent 128,3 (102,6) MSEK.
 • Avkastning på eget kapital för andra kvartal uppgick till 7,8 (14,5) procent. Jämförelsepåverkan av nyemission på 41,3 MSEK i Q3 2014.
 • Soliditeten var 44,3 procent för kvartalet jämfört med 19,9 procent samma tid föregående år.
 • Bolaget höll årsstämma 29 april 2015. Utdelning på 0,25 kr per aktie, totalt 4,7 MSEK betalades ut till aktieägarna.

1 JANUARI – 30 JUNI 2015

 • Nettoomsättningen ackumulerat för året ökade med 14 procent, 219,7 (192,8) MSEK.
 • Rörelseresultatet (EBITDA) slutade på 12,3 (6,9) MSEK.
 • Rörelsemarginalen för första halvåret ökade till 5,6 (3,6) procent.
 • Orderingången ackumulerat ökade med 13 procent jämfört med föregående år till 235,8 (207,8) MSEK.
 • Avkastning på eget kapital för första halvåret ackumulerat uppgick till 14,0 (19,9) procent. Jämförelsepåverkan av nyemission på 41,3 MSEK i Q3 2014.
 • Soliditeten för halvårsslutet var 44,3 procent jämfört med 19,4 procent samma tid föregående år. Jämförelsepåverkan av nyemission på 41,3 MSEK i Q3 2014. Bolagets kassa per 30/6 var 47,2 MSEK och kassaflödet från den löpande verksamheten deförsta 6 månaderna på 5,5 (1,6) MSEK.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET 2015

 • UV-aggregat för dricksvattenrening i Kristianstad
  Efter att ett flertal invånare i Kristianstad kommun har insjuknat på grund av föroreningar i det kommunala dricksvattnet, har UV-aggregat från Christian Berner installerats. Tekniken innebär att UV-ljus utsätter vattnet för ett starkt UVC-ljus vilket gör att bakterier, virus och parasiter slås ut.

 • Bättre kvalitetskontroller hos LKAB
  LKAB:s kvalitetskontroll av järnmalm är avgörande för en bra stål- och järnproduktion.
  Ett viktigt moment är att dokumentera malmens kvalitet och fukthalt innan den skeppas iväg. Nu har Christian Berner fått förtroendet att leverera teknisk utrustning – en så kallad neddelare – till hamnen i Luleå. Utrustningen gör det möjligt att neddela fuktig järnmalmsslig vilket förbättrar provtagningen.

 • Ventiler till biogasanläggning
  Göteborg Energi har valt domventiler från Christian Berner till sin nya biogasanläggning. Det gäller fyra stycken domventiler som ska användas vid förgasning av biobränsle i deras stora miljösatsning GoBiGas.

 • Ett tystare Göteborg
  680 meter spårvagnsräls i centrala Göteborg har kapslats in med hjälp av ett spårdämpningssystem från Christian Berner.  Leveransen till Göteborgs stad värderas till 1,4 miljoner sek och bidrar inte bara till ett tystare Göteborg utan också till minskade underhållskostnader och kortare byggtider.

 • Avveckling av Speciallegeringar
  Som ett led i att effektivisera verksamheten har Christian Berner upphört med sin verksamhet inom området speciallegeringar. Rationaliseringen av verksamheten innebär en årlig kostnadsbesparing på 1,5 miljoner kronor.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODEN

 • Bättre lagringsmöjligheter och längre hållbarhet av cement
  Cementa AB har beställt en förpackningslösning från Christian Berner. Ordern gäller leverans av packmaskin och palleteringsutrustning och bidrar till bättre lagringsmöjligheter och längre hållbarhet av cement.

VD KOMMENTAR
När Christian Berner stänger sina böcker vid halvårsskiftet pekar alla viktiga nyckeltal åt rätt håll. Koncernens långsiktiga arbete med att stärka lönsamheten fortsätter att synas i resultatet då vinsten under årets första sex månader steg med 53 procent jämfört med samma period förra året.

Vår fokusering på att effektivisera säljarbetet resulterar nu i fler vunna affärer och glädjande nog fortsätter också orderingången att vara stark, en ökning med 13 procent jämfört med i fjol. Marknadsutsikterna är överlag ljusa. Vi upplever en fortsatt investeringsvillig marknad, inte minst i Sverige där antalet förfrågningar om affärer blir fler.

Att Christian Berner bidrar till ett mer hållbart samhälle blir allt mer tydligt i våra leveranser. Samt att kunderna efterfrågar helhetslösningar. Ett exempel är Göteborgs Stad som nu fått tystare spårvagnstrafik tack vare ett spårdämpningssystem från Christian Berner.

För oss är det tydligt att framtidens tillväxt ligger i produkter och tjänster som skapar både en bättre miljö och ett bättre resursutnyttjande för kunderna. Vårt mål är att samla de bästa leverantörerna under vår hatt för att vara industrins ledande partner för tekniklösningar. 

Det finns goda förutsättningar för tillväxt. Tillväxt är ett prioriterat område för företagsledningen som arbetar för att skapa förutsättningar för att växa både organiskt och via lämpliga förvärv - allt för att kunna erbjuda kunderna den bästa lösningen för både ekonomin och miljön.

Bo Söderqvist
VD, Christian Berner Tech Trade AB

För fullständig rapport se bifogad PDF

Denna information är sådan som Christian Berner Tech Trade AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 augusti 2015