Publicerad 2021-04-29 | 15:00

Christian Berner Tech Trade Delårsrapport kvartal 1, januari – mars 2021

Ett första kvartal med förbättrad vinst och hög bruttomarginal Christian Berner Tech Trade AB (publ) förbättrar resultatet jämfört med Q1 2020, med starkt förbättrad bruttomarginal. Avsaknad av större infrastruktur- och värmeprojekt minskar dock omsättningen under kvartalet. Den beslutade strategiska inriktningen, med strukturella kostnadsminskningar i några produktområden och satsningar i andra, har givit positiv påverkan på EBITA-marginalenredan under första kvartalet.

Första kvartalet i sammandrag (januari - mars 2021)
• Nettoomsättningen för första kvartalet uppgick till 160,4 (175,4) MSEK, en minskning om 8,5 procent.
• EBITA var 7,8 (4,5) MSEK och EBITA-marginal blev 4,8 (2,6) procent.
• Orderingången uppgick till 168,3 (185,7) MSEK, en minskning med 9,4%.
• Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,26 (0,13) SEK
• Kassaflödet från den löpande verksamheten var -1,9 (22,7) MSEK. Totala kassaflödet för perioden var -7,7 (48,6) MSEK, där kassaflödet påverkats negativt av förändring i rörelsekapital och kassaflöde från finansieringsverksamhet

Viktiga händelser under rapportperioden
• Inga väsentliga händelser under perioden.

Viktiga händelser efter rapportperiodens slut
• Christian Berner Tech Trade förvärvar GF Swedenborgs Ingeniörsfirma AB 15 april 2021. Tillträde per 3 maj. Mer om detta på sidan 3 och 6.

VD HAR ORDET

En bra start på året
Trots minskad omsättning, beroende på avsaknad av större infrastruktur- och värmeprojekt, lyckades vi uppnå en högre vinst. Vinstförbättringen kom genom högre bruttomarginal och minskade kostnader, vars utveckling påverkats i rätt riktning tack vare aktiviteter kopplade till vår högvärdesstrategi. Koncernens EBITA-marginal uppgick till 4,8 (2,6) procent.

Marknadernas utveckling
I Sverige uppgick EBITA-marginalen till 7,4 (5,8) procent och orderingången under kvartalet var god. Vi ser en fortsatt relativt stabil efterfrågan i marknaden även om det inom vissa produktområden märks en viss avvaktan med nya investeringar. Under kvartalet hade vi flera spännande projekt, bland annat på vibrationsdämpande material till trähusbyggnation som fortsätter att gå starkt och inom livsmedel på flödesutrustning från Alfa Laval.

Danmark gjorde ett svagt kvartal med en EBITA-marginal på 3,8 (10,6) procent. Orderingången ökade dock och vi fick ett par bra order från process- och livsmedelsindustrin på Fillflexprodukter och även försäljning av teknisk plast till Skjer Papir.

I Norge vände vi fjolårets förlust till en EBITA-marginal på 6,1 procent. Orderingången i kvartalet var bättre än ifjol, vilket delvis beror på att Empakk AS som förvärvades i oktober bidrog med orderingång utöver ett stabilt resultat. Vi hade även ett större infrastrukturprojekt inom järnväg, en fortsatt god utveckling på vibrationsdämpande material till byggindustrin och en stor order på ballastvattensystem.

I Finland gjorde vi en förlust på 359 KSEK vilket kan jämföras med fjolårets vinst på 767 KSEK. Försäljningen på vibrationsdämpande material till byggindustrin går fortsatt bra, bland annat med flera projekt till hus på fjädrande bädd i Helsingforsregionen, medan det saknas större maskininvesteringar inom processindustrin.

Högvärdesstrategi
Vi fortsätter även att utveckla företaget enligt vår nya strategi som har en högvärdesinriktning. Med det menar vi att vi ska fokusera på produktområden och affärer med ett högt kundvärde, som är hållbara och som har potential att långsiktigt leverera en lönsamhet minst i nivå med koncernens målsättning om 9 procents EBITA-marginal. Det tydliggör inom vilka områden vi väljer att investera och vad vi väljer bort. Strategin sammanfaller med våra styrkor inom tysta miljöer, rent vatten och hållbara energisystem, vilka är områden med högt värde för samhället. Den nya inriktningen har mynnat ut i ett antal aktiviteter. Bland annat har vi lagt ned Gas & energi i Sverige och strukturerat om Teknisk plast i både Sverige och Norge för att bli effektivare. Det har inneburit ett fåtal varsel av medarbetare men också satsningar och omflyttning av resurser till Vibrationsteknik där vi nu utökat säljresurserna då vi ser att produktområdet har stor potential. Vi har också satsat och anställt fler medarbetare i Zander & Ingeström AB inom både Service och Värmeteknik, då det är områden som vi bedömer har stor potential för tillväxt och lönsamhet.

Förvärv är också fortsatt en viktig del i vår tillväxtstrategi och vi vill addera fler bolag till koncernen. Efter periodens utgång, i april, kunde vi tecknaavtal om förvärv av GF Swedenborg Ingeniörsfirma vars verksamhet väl kompletterar vår egen och som även har en egen produkt,Swedspjäll, som vi ser stor tillväxtpotential i. Covid-19 påverkar fortfarande Christian Berner Tech Trades verksamhet, då vi ännu inte har samma möjlighet att besöka befintliga och potentiella kunder i den utsträckning som vi vill. Den underliggande efterfrågan bedöms dock som fortsatt stabil och vi har förhoppningar om en än mer positiv utveckling under året.

Bo Söderqvist
Vd, Christian Berner Tech Trade AB

För fullständig rapport, se bifogad pdf.

Informationen i denna rapport offentliggörs enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 29 april 2021, klockan 15.00.