Publicerad 2014-09-19 | 18:45

Christian Berner Tech Trade AB (publ) förlänger teckningstiden

Styrelsen för Christian Berner Tech Trade AB (publ) (”Christian Berner” eller ”Bolaget”) har beslutat att förlänga teckningstiden i det pågående erbjudandet om teckning av aktier i Christian Berner (”Erbjudandet”). Teckningstiden är förlängd till och med fredagen den 3 oktober 2014 från det tidigare datumet fredagen den 19 september 2014. Orsaken till att styrelsen förlänger teckningsperioden är för att tillmötesgå ett antal investerare som anmält intresse att teckna men som sagt sig behöva mer tid för ett investeringsbeslut. Ny beräknad likviddag är fredagen den 10 oktober 2014 och ny beräknad första handelsdag på Nasdaq OMX First North är måndagen den 13 oktober 2014.

Bo Söderqvist, CEO, kommenterar:
”Vi har under de senaste veckorna presenterat Christian Berner för såväl privata som institutionella investerare. Återkopplingen har varit att Christian Berner är ett spännande tillväxtbolag med en framtida utvecklingspotential. Dock har
ett antal investerare som anmält intresse att teckna sagt sig behöva mer tid för ett investeringsbeslut. Detta har medfört att vi, trots ett stort intresse och att vi redan har uppnått erforderlig aktiespridning, har beslutat att förlänga teckningsperioden.”

Det justerade Erbjudandet i korthet:

  •  Teckningskursen i Erbjudandet är fastställd till 13,30 SEK per aktie.
  •  Erbjudandet omfattar oförändrat 3 759 398 nyemitterade aktier med möjlighet till en övertilldelningsoption via nyemission av 268 802 aktier.
  •  Anmälningsperioden för teckning av aktier i Erbjudandet är förlängd till och med fredagen den 3 oktober 2014.
  •  Ny beräknad första handelsdag på NASDAQ OMX First North är måndagen den 13 oktober 2014.

Resultatet av Erbjudandet beräknas komma att offentliggöras genom ett pressmeddelande omkring den 6 oktober 2014.

Christian Berner kommer med anledning av informationen i detta pressmeddelande att upprätta och offentliggöra ett tillägg till det prospekt som upprättats med anledning av Erbjudandet och den planerade listningen på NASDAQ OMX First North. Investerare som anmält sig för teckning av aktier innan offentliggörandet av tilläggsprospektet har i enlighet med 2 kap. 34 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument rätt att återkalla sin anmälan inom fem arbetsdagar från offentliggörandet av tilläggsprospektet. För ytterligare information om detta, vänligen se tilläggsprospektet. För anmälningar om teckning av aktier och Erbjudandet gäller i övrigt de villkor som framgår av prospektet.

Styrelsen i Christian Berner förbehåller sig rätten att ytterligare förlänga anmälningsperioden. Sådan förlängning av anmälningsperioden kommer i sådant fall offentliggöras av Christian Berner genom ett pressmeddelande senast fredagen den 3 oktober 2014.

Finansiell rådgivare: Remium. Sales Agent: Nordnet. Legal Partner: Vinge

För fullständigt prospekt: www.christianberner.com www.remium.com och www.nordnet.se.