Publicerad 2022-04-28 | 17:07

Kommuniké från årsstämma i Christian Berner Tech Trade AB (publ)

Mölnlycke, 28 april 2022. Christian Berner Tech Trade AB (publ), org.nr 556026-3666, höll torsdagen den 28 april 2022 årsstämma, varvid följande beslut fattades:

• Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2021.
• Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om en utdelning på 0,75 kronor per aktie samt att resten överföres i ny räkning. Avstämningsdag ska vara den 2 maj och beräknad utbetalningsdag blir 5 maj.
• Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.
• Årsstämman beslutade att bolagets styrelse ska utgöras av sju stämmovalda styrelseledamöter och inga suppleanter.
• Årsstämman beslutade att arvode ska utgå till styrelsen med totalt 2 050 000 kronor, att fördelas med 450 000 kronor till styrelsens ordförande och 200 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna samt till ordföranden i revisionsutskottet med 100 000 kronor samt 50 000 kronor vardera till de övriga två utskottsledamöterna. Ersättning utgår också med totalt 200 000 kronor till styrelsens ersättningsutskott, varav 100 000 kronor ska utgå till utskottets ordförande samt 50 000 kronor till var och en av övriga två ledamöter i styrelsens ersättningsutskott.
• Arvode till revisorerna beslutades utgå enligt godkänd räkning.
• Årsstämman beslutade om omval av Joachim Berner, Lars Gatenbeck, Stina Wollenius, Bertil Persson, Kerstin Gillsbro, Sara Mattsson och Carl Adam Rosenblad, som ordinarie styrelseledamöter. Joachim Berner utsågs till styrelsens ordförande.
• Årsstämman beslutade om omval av KPMG AB som bolagets revisorer på ett år.
• Årsstämman beslutade om att principen för sammansättning av valberedningen är att den ska bestå av tre personer utsedda av envar av de tre röstmässigt största aktieägarna vid tiden för årsstämman.
• Årsstämman beslutade om bemyndigande om återköp och överlåtelser egna aktier. Förvärv får ske av högst så många aktier att det egna innehavet vid var tid inte överstiger tio (10) procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv får endast ske på Nasdaq Stockholm och får endast ske till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Överlåtelser får ske med eller utan företrädesrätt för aktieägarna på Nasdaq Stockholm eller på annat sätt.
• Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att längst intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier av serie A och/eller serie B om sammantaget högst tio (10) procent av aktiekapitalet. Emission ska kunna genomföras som kontant-, apport- eller kvittningsemission. Vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska aktier emitteras på marknadsmässiga villkor.
• Årsstämman beslutade om riktlinjer för ersättning till verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare. Ersättningen till vd och ledande befattningshavare ska bestå av fast lön, rörlig ersättning, pension och andra sedvanliga förmåner. Den fasta lönen omprövas en gång per år. Den rörliga ersättningen ska maximalt uppgå till 42 procent av den fasta kontanta årslönen för vd och upp till 25 procent av den fasta kontanta årslönen för övriga ledande befattningshavare. Vd och övriga ledande befattningshavare omfattas av avgiftsbestämda pensionsplaner eller ITP-plan. Anställningsavtalet med vd och övriga ledande befattningshavare kan sägas upp med 6 månaders uppsägningstid. Om bolaget avslutar anställningen är vd berättigad till avgångsvederlag motsvarande 6 månadslöner. Årsstämman godkände ersättningsrapporten som framlagts i årsredovisningen på sid 36-37.
• Årsstämman beslutade om en riktad emission om 400 000 teckningsoptioner innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 13 333,33 kronor. Teckningsoptionerna syftar till att införa ett incitamentsprogram till ledande befattningshavare.
Protokollet från årsstämman med de fullständiga besluten kommer att läggas ut på bolagets hemsida www.christianberner.com senast två veckor från dagens datum.