Publicerad 2019-10-21 | 12:00

Christian Berner Tech Trade Delårsrapport kvartal 3, juli – september 2019

Tredje kvartalet i sammandrag (juli – september 2019)
• Nettoomsättningen för tredje kvartalet uppgick till 155,8 (150,5) MSEK, en ökning om 3,5 procent.
• EBITA var 15,2 (14,7) MSEK. EBITA-marginalen var 9,8 (9,8) procent.
• Orderingången uppgick till 140,6 (134,3) MSEK.
• Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,57 (0,58) SEK.
• Kassaflödet från den löpande verksamheten var 3,3 (16,0) MSEK. Totala kassaflödet för perioden var -20,3 (20,6) MSEK.

Nio månader i sammandrag (januari-september)
• Nettoomsättningen för de första nio månaderna uppgick till 489,6 (448,4) MSEK. Ökningen mot jämförbar period 2018 är 9,2 procent.
• EBITA var 42,1 (37,0) MSEK och EBITA-marginalen var 8,6 (8,2) procent.
• Orderingången uppgick till 509,4 (439,1) MSEK.
• Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,58 (1,39) SEK
• Kassaflödet från den löpande verksamheten var 60,2 (15,9) MSEK. Totala kassaflödet för perioden var -12,6 (-40,2) MSEK.
• Zander & Ingeström var endast inkluderat med sju månader under jämförelseperioden, då bolaget förvärvades 1 mars 2018.

Viktiga händelser under rapportperioden
• Christian Berner Tech Trade förvärvar Bullerbekämparen AB 18 september 2019. Mer om detta på sidan 2 och 5.
• Den, under fjärde kvartalet 2018, kommunicerade ordern på elektriska hetvattenpannor till Vitryssland, som skulle levereras under 2019,  bedöms nu levereras under första halvåret 2020. Ordern är från Christian Berner Tech Trades helägda dotterbolag Zander & Ingeström och ordervärdet bedömts till ca 50 MSEK och omfattar totalt nio pannor med en totaleffekt på 360 MW.

Viktiga händelser efter rapportperiodens slut
• Christian Berner Tech Trades dotterbolag Zander & 
Ingeström har under första halvan av oktober lanserat sitt uppdaterade varumärke och visuella identitet i syfte att visa utvecklingen av företaget och samhörigheten med koncernen.

VD HAR ORDET

Ett starkt resultat och bra orderingång

Det blev ytterligare ett bra kvartal för Christian Berner. Extra roligt var att Norge nu har vänt och börjat leverera resultat. Jag vill också lyfta förvärvet av Bullerbekämparen AB som kommer att stärka vårt erbjudande inom Materialteknik. Vibration och buller är ett viktigt område för oss med stor potential för tillväxt.

Det är glädjande att kunna konstatera att vi gjorde ett av våra bättre kvartal någonsin där koncernens EBITA-marginal uppgick till 9,8 (9,8) procent. Omsättningen ökade med 3,5 procent jämfört med det tredje kvartalet 2018. Framåt ser vi ett par större order som ligger för leverans, bland annat ett par värmeprojekt från Zander & Ingeström vilket är positivt för resten av året.

Marknadernas utveckling
I Sverige uppgick EBITA-marginalen till 10,3 (12,3) procent. Orderingången under kvartalet var lite svagare, men vi ser en fortsatt bra efterfrågan på marknaden i det korta perspektivet och även en ökad aktivitet inom infrastruktur. Under kvartalet tog vi order till flera spännande projekt, bland annat världens högsta träbyggnad, det världsunika kulturhuset Sara i Skellefteå, som ska stå klart 2021 med stegljudsisolering och stomljudsisolering från Christian Berner. Vi såg även flera investeringar inom processindustrin, bland annat UV-aggregat till Säffle kommun
samt doseringsutrustning.

Även i Danmark hade vi ett bra kvartal med en EBITA-marginal på 10,2 (2,4) procent. Orderingången var fortsatt mycket stark inom  processindustrin, bland annat med order på förpackningsmaskiner från Autobag.

I Norge nådde vi en EBITA-marginal på 15,6 (1,2) procent, vilket är det bästa Norge har haft någonsin i ett kvartal. Det är vi nöjda med och det är roligt att kunna konstatera att våra säljinsatser och vår ökade marknadsnärvaro har gett resultat. Orderingången i kvartalet var fortsatt bra inom Process & Miljö med order till Borregard och Clean Marine och en del infrastrukturprojekt inom Materialteknik. Fjärde kvartalet ser något svagare ut beroende på att den orderstock som ligger för leverans till stora delar ej kommer hinna levereras ut, samt att nya order ej hinner levereras ut under detta år.

I Finland hade vi ett starkt kvartal med en EBITA-marginal på 10,4 (11,9) procent. Vi saknar fortsatt större leveranser på maskinsidan men hade stora framgångar under kvartalet inom vibrationsteknik till flera stora byggprojekt, bland annat till Tampereen Kansis i Tammerfors där vi slutlevererade ett för oss stort projekt under kvartalet.

Marknadsläget
Marknadsläget under det tredje kvartalet var fortsatt bra och efterfrågan inom de flesta branscher och marknadssegment var stabil. Vi tycker att affärsklimatet sammantaget ser fortsatt bra ut i det korta perspektivet, även om det finns en hel del signaler om en avmattning inom industrin i Sverige. Vårt breda erbjudande samt närvaro i ett stort antal kundsegment, bland annat inom infrastruktur, vattenrening och förpackningsindustrin, gör att vi har förutsättningar att stå emot en konjunkturnedgång.

Bo Söderqvist
Vd, Christian Berner Tech Trade AB

För fullständig rapport, se bifogad pdf.