Publicerad 2017-04-25 | 09:45

Kommuniké från årsstämma i Christian Berner Tech Trade AB (publ)

Christian Berner Tech Trade AB (publ), org.nr 556026-3666, höll måndagen den 24 april 2017 årsstämma, varvid följande beslut fattades:

• Årsstämman beslutade att fastställa resultat och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2016.
• Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om en utdelning på 0,50 kronor per aktie samt att resten överföres i ny räkning. Avstämningsdag ska vara den 26 april och beräknad utbetalningsdag blir 2 maj.
• Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.
• Årsstämman beslutade om att bolagets styrelse skall utgöras av sex stämmovalda styrelseledamöter och inga suppleanter.
• Årsstämman beslutade att arvode skall utgå till styrelsen med 1 080 000 kronor, att fördelas med 300 000 kronor till styrelsens ordförande och 130 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna.
• Årsstämman beslutade att ersättning för utskottsarbete ska utgå med 120 000 kronor, att fördelas med 60 000 kronor till utskottets ordförande och 30 000 kronor till var och en av de övriga.
• Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning.
• Årsstämman beslutade omval av Joachim Berner, Anders Birgersson, Lars Gatenbeck, Charlotta Utterström, Malin Domstad och Kerstin Gillsbro till ordinarie styrelseledamöter. Joachim Berner utsågs till styrelsens ordförande.
• Årsstämman beslutade omval av PwC som bolagets revisorer på ett år.
• Årsstämman beslutade att valberedningen ska bestå av tre personer utsedda av envar av de tre röstmässigt största aktieägarna vid tiden för årsstämman. Joachim Berner, Christian Berner Invest AB, Fabian Hielte, Ernström Kapital AB samt Johan Lannebo, Lannebo Fonder AB valdes.
• Årsstämman beslutade om bemyndigande om återköp och överlåtelser egna aktier. Förvärv får ske av högst så många aktier att det egna innehavet vid var tid inte överstiger tio (10) procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv får endast ske på Nasdaq Stockholm och får endast ske till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.
• Årsstämman beslutade om riktlinjer för ersättning till verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare. Totalt omfattas fem personer. Ersättningen till vd och ledande befattningshavare ska bestå av fast lön, rörlig ersättning, pension och andra sedvanliga förmåner. Den fasta lönen omprövas en gång per år. Den rörliga ersättningen ska maximalt uppgå till 5 månadslöner av fast lön för vd och upp till 3 månadslöner av fast lön för övriga ledande befattningshavare. Vd och övriga ledande befattningshavare omfattas av avgiftsbestämda pensionsplaner. Anställningsavtalet med vd och övriga ledande befattningshavare kan sägas upp med 6 månaders uppsägningstid. Vd är berättigad till avgångsvederlag, om bolaget avslutar anställningen motsvarande 6 månadslöner.