Publicerad 2020-10-20 | 12:00

Christian Berner Tech Trade Delårsrapport kvartal 3, juli – september 2020

God lönsamhet, men svagare orderingång.
Christian Berner Tech Trade AB (publ) gör för tredje kvartalet en relativt god EBITA-marginal på 8,8 procent. Orderingång under kvartalet är lägre än jämförbar period föregående år.

Tredje kvartalet i sammandrag (juli – september 2020)
• Nettoomsättningen för tredje kvartalet uppgick till 160,8 (155,8) MSEK, en ökning med 3,2 procent.
• EBITA var 14,1 (15,2) MSEK. EBITA-marginal blev 8,8 (9,8) procent.
• Orderingången uppgick till 133,4 (140,6) MSEK.
• Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,65 (0,57) SEK
• Kassaflödet från den löpande verksamheten var -0,1 (3,3) MSEK. Totala kassaflödet för perioden var -7,6 (-20,6) MSEK.

Nio månader i sammandrag (januari – september 2020)
• Nettoomsättningen för första nio månaderna uppgick till 500,0 (489,6) MSEK. Ökning mot jämförbar period 2019 är 2,1 procent.
• EBITA var 32,7 (42,1) MSEK och EBITA-marginalen låg på 6,5 (8,6) procent.
• Orderingången uppgick till 461,6 (509,4) MSEK.
• Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,29 (1,58) SEK
• Kassaflödet från den löpande verksamheten var 49,8 (60,2) MSEK. Totala kassaflödet för perioden var 62,8 (-12,6) MSEK.

Viktiga händelser under rapportperioden
• Christian Berner Tech Trade förvärvar Empakk AS 17 september 2020. Tillträde per 1 oktober. Mer om detta på sidorna 2 och 5.
• Christian Berner Tech Trade AB, inklusive dotterbolag, har sökt och fått statliga stöd för korttidsarbete på totalt 4,2 MSEK ackumulerat för perioden april - augusti, varav 0,9 MSEK avser tredje kvartalet. Motsvarande belopp har reserverats och påverkar således inte resultatet för tredje kvartalet. Bolaget avser att fullt återbetala erhållet statligt stöd.

Viktiga händelser efter rapportperiodens slut
• Christian Berner Tech Trade förvärvar Alfa Tec Sweden AB 7 oktober 2020. Tillträde per 9 oktober. Mer om detta på sidorna 2 och 5.
• Bolaget höll extra bolagsstämma 8 oktober där det beslutades om utdelning på 0,6 kr per aktie och totalt 11,2 MSEK betalades ut till aktieägarna.

VD HAR ORDET

Försäljningsökning och bra resultat men fortsatt svagare orderingång
Det underliggande resultatet i verksamheterna i tredje kvartalet överträffade våra förväntningar där Finland och Danmark sticker ut positivt med starka resultat. Koncernens EBITA-marginal uppgick till 8,8 (9,8) procent samtidigt som omsättningen steg 3,2% jämfört med ifjol till 160,8 Msek. Däremot såg vi en orderingång som var något sämre än motsvarande kvartal i fjol.

Vi är mycket glada över de två förvärven Empakk A/S och Alfa Tec Sweden AB, som är Master Distributor för Alfa Laval, i början av oktober. Båda är verksamma inom livsmedelsindustrin där vi ser potential för utveckling och tillväxt för vår affär.

Marknadernas utveckling
I Sverige uppgick EBITA-marginalen till 9,2 (10,3) procent, dock var orderingången under kvartalet svag. Inom vissa produktområden ser vi fortsatt en viss avvaktan där nya investeringar skjuts på framtiden. Inom andra ser vi en fortsatt bra aktivitet, till exempel vibrationsteknik med order till trähusbyggnation och Miljö & process där försäljningen till kommunal vattenrening är fortsatt stark. Marknaden för värmepannor utvecklar sig samtidigt positivt med flera projekt.

Danmark gjorde ett bra kvartal med en EBITA-marginal på 10,6 (10,2) procent. Orderingången under kvartalet var svag även om vi fick ett par stora order på förpackningsmaskiner.

I Norge gjorde vi ett resultat på 8,2 (15,6) procent och hade en bra orderingång med försäljning till flera större infrastrukturprojekt inom järnväg och bygg.

I Finland hade vi ett starkt kvartal med en EBITA-marginal på 13,0 (10,4) procent. Vi såg en bra försäljning och orderingång inom vibrationsteknik till flera byggprojekt och inom vattenrening avseende instrument till Vasa Vattenverk.

Marknadsläget
Covid-19 påverkar ekonomin, företagens investeringar och infrastrukturinvesteringar och därigenom Christian Berner Tech Trades verksamhet. Vi ser ännu bara mindre påverkan på resultatet men vår orderingång har varit svagare under det tredje kvartalet. Det innebär att orderstocken gått ned, även om den är på en fortsatt bra nivå, och att vi ser att fjärde kvartalets försäljning är svårbedömt med tanke på effekter av Covid-19.

Sedan den 1 september är vi åter tillbaka på 100 procent arbetstid efter en tids korttidspermitteringar i våra bolag. Fokus är nu försäljning och orderingång för att skapa resultat framöver.

Bo Söderqvist
Vd, Christian Berner Tech Trade AB

För fullständig rapport se bifogad pdf