Publicerad 2017-10-19 | 12:00

Christian Berner Tech Trade Delårsrapport kvartal 3

Stark omsättnings- och vinsttillväxt under tredje kvartalet. Christian Berner Tech Trade AB (publ) hade under tredje kvartalet en omsättningstillväxt om 12,3 procent och en EBITA-tillväxt om 27,1 procent.

Tredje kvartalet i sammandrag (juli – september 2017)

 • Nettoomsättningen för tredje kvartalet uppgick till 109,0 (97,0) MSEK, vilket motsvarar 12,3 procent tillväxt.
 • Rörelseresultatet uppgick till 7,4 (5,7) MSEK.
 • EBITA var 7,7 (6,1) MSEK och EBITA-marginalen låg på 7,1 (6,3) procent.
 • Orderingången var i linjer med föregående år och uppgick till 97,2 (97,4) MSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,31 (0,21) SEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital var 7,2 (6,6) MSEK. Totala kassaflödet för perioden var 1,8 (-1,5) MSEK.
 • Bolaget har per 30 september återköpt 211 405 aktier med en genomsnittskurs om 18,91 kronor. SEB ansvarar för återköpsprocessen.

Viktiga händelser under rapportperioden

 • Inga väsentliga händelser under rapportperioden.

Nio månader i sammandrag (januari – september 2017)

 • Nettoomsättningen för årets första nio månader uppgick till 332,6 (313,0) MSEK, en tillväxt om 6,3 procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till 16,5 (19,9) MSEK inklusive kostnader för listbyte på 4,3 MSEK.
 • EBITA var 17,5 (20,9) MSEK inklusive kostnader för listbyte på 4,3 (2,5) MSEK och EBITA-marginalen låg på 5,3 (6,7) procent.
 • Orderingången hade en tillväxt om 8,4 procent till 347,7 (320,6) MSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,62 (0,76) SEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital var 11,4 (18,5) MSEK. Totala kassaflödet för perioden var -7,3 (-14,7) MSEK

 Viktiga händelser efter rapportperiodens slut

 • Bolaget har anställt Torbjörn Gustafsson som ny CFO som kommer att tillträda sin tjänst i början av 2018.

VD HAR ORDET

Fortsatt bra orderingång, ökad omsättning och förbättrat resultat

Christian Berner hade under det tredje kvartalet en fortsatt bra orderingång och en omsättningstillväxt på 12,3 procent. Detta ger även effekt resultatmässigt, där koncernens EBITA-marginal uppgick till 7,1 procent under kvartalet. På tre av koncernens fyra marknader var EBITA-marginalen över tio procent.

Starkt resultat och ökad omsättning
Christian Berners omsättning under det tredje kvartalet uppgick till 109,0 (97,0) MSEK, vilket innebär en tillväxt på 12,3 procent jämfört med samma period förra året. På samtliga av bolagets marknader förutom Norge hade vi en fortsatt god orderingång. Vi ser även en fortsatt god investeringsvilja, såväl inom byggsektorn som för maskininvesteringar till processindustrin.

Christian Berners resultatutveckling visar en positiv trend och koncernens EBITA-marginal uppgick till 7,1 (6,3) procent det tredje kvartalet. Som vi kommunicerade i förra kvartalsrapporten skapar vår starka orderingång under året goda förutsättningar för ett bra resultat under det andra halvåret. Detta, och med ett starkt tredje kvartal bakom oss, gör att vi ser fortsatt positivt på utvecklingen framöver.

Marknadernas utveckling
Sverige
I Sverige hade vi en stabil lönsamhet med en EBITA-marginal på 11,0 procent under det tredje kvartalet. Vi ser en fortsatt positiv och stark utveckling inom trähusbyggnation. Därutöver är vi involverade i flera infrastrukturprojekt, bland annat till Göteborgs Spårvägar och till Trafikverket.

Danmark
Vårt dotterbolag i Danmark redovisade ett mycket starkt kvartal där EBITA-marginalen uppgick till 17,7 procent vilket är en fantastisk bra nivå och "all time high" för bolaget. Det starka resultatet drevs av en bra utveckling inom vårt affärsområde Materialteknik där vi bland annat har levererat vibrationsdämpande material till Danske Banverket.

Norge
I Norge brottas koncernens dotterbolag av fortsatta problem med svag försäljning. Det tredje kvartalet var en besvikelse med ett negativt resultat. Vi har sedan i våras ett vd-skifte och nu i oktober också en ny ekonomichef på plats. Den nya ledningen har påbörjat arbetet med att vända resultatet och utveckla lönsamheten i bolaget. Efter en period med stort internt fokus med bland annat organisatoriska förändringar är det framöver fullt fokus på försäljnings- och marknadsaktiviteter.

Finland
Även i Finland hade vi ett starkt kvartal med en EBITA-marginal på 13,9 procent. Detta är en nivå som vi inte har haft tidigare i Finland. Det är överlag en markant bättre marknadssituation än förra året med en bättre investeringsvilja på maskinsidan vilket gynnar vårt affärsområde Process & Miljö.

Ny CFO och fortsatt återköp av aktier
Vi välkomnar Torbjörn Gustafsson till Christian Berner som ny CFO. Torbjörn Gustafsson kommer närmast från KappAhl där han har haft rollen som Manager Group Business Control. Jag ser fram emot att få jobba med Torbjörn och tillsammans med honom och alla andra medarbetare i koncernen fortsätta bolagets resa med ständig utveckling och fortsatt lönsam tillväxt. Samtidigt vill jag passa på att tacka Anna Boqvist för hennes utomordentliga insatser under åren som CFO i Christian Berner och önska henne lycka till när hon nu lämnar bolaget för nya utmaningar utomlands.

Bolagets återköp av aktier, efter beslutet i Christian Berners styrelse tidigare i år, fortgår. Som vi tidigare har kommunicerat är vårt syfte att kunna använda aktier vid framtida förvärv.

Bo Söderqvist
Vd, Christian Berner Tech Trade AB