Publicerad 2019-04-24 | 15:00

Christian Berner Tech Trade Delårsrapport kvartal 1 januari - mars 2019

Första kvartalet i sammandrag (januari – mars 2019)

• Nettoomsättningen för första kvartalet uppgick till 166,3 (137,3) MSEK, en total ökning på 21,1 procent. Zander & Ingeströms omsättning för kvartalet är 43,2 (21,4) MSEK, en ökning med 101,8 procent där Z&I endast var inkluderat med en månad föregående års första kvartal, då bolagets förvärvades 1 mars 2018.
• EBITA var 14,6 (7,8) MSEK, varav Z&I bidrog med 10,3 (5,4) MSEK. Total EBITA-marginal blev 8,8 (5,7) procent.
• Orderingången uppgick till 166,3 (151,4) MSEK, varav Z&I stod för 27,7 (6,4) MSEK.
• Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,55 (0,25) SEK.
• Kassaflödet från den löpande verksamheten var 10,5 (-2,8) MSEK. Totala kassaflödet för perioden var -17,1 (-48,2) MSEK, i vilken betalning av tilläggsköpeskilling för Zander & Ingeström om 15 MSEK ingår för första kvartalet 2019.
• Per 1 januari 2019 trädde IFRS16 i kraft. Standarden har påverkat koncernens rapport över totalresultat såväl som den finansiella ställningen.För mer information om effekterna, se not 2 i kvartalsrapporten.

Viktiga händelser under rapportperioden
• Sista tredjedelen av den, under andra kvartalet 2018, kommunicerade ordern av hetvattenpannor på 21 MSEK i omsättning har under kvartalet levererats och resultatförts. Ordern är därmed nu fullt levererad.
• Christian Berner Tech Trade AB utökade sin nordiska ledningsgrupp med en marknadschef, som tidigare rapporterat in i det svenska dotterbolaget Christian Berner AB, och med en ny roll; chef verksamhetsutveckling och IT, som är under rekrytering.

Viktiga händelser efter rapportperiodens slut
• Inga väsentliga händelser efter rapportperiodens slut.

VD HAR ORDET

Ett bra kvartal med starkt resultat och orderingång

Det blev en bra start på året för Christian Berner med ett starkt resultat som lägger en god grund för en fortsatt positiv utveckling under året. Extra roligt att Norge har vänt och börjar leverera resultat, och där orderingången borgar för bra resultat även framledes.

Marknadernas utveckling
I Sverige uppgick EBITA-marginalen till 12,5 (11,7) procent och orderingången under kvartalet var fortsatt god. Vi ser en fortsatt bra efterfrågan och även en ökad aktivitet inom infrastruktursinvesteringar. Under kvartalet levererade vi till flera spännande projekt, bland annat vibrationsdämpande material till det nya flygplatshotellet på Landvetter och en ozonanläggning till Stengårdens reningsverk. Vi såg även flera maskininvesteringar inom processindustrin.

Även i Danmark hade vi ett bra kvartal med en EBITA-marginal på 12,7 (5,8) procent. Orderingången var fortsatt mycket stark inom processindustrin, bland annat med order från Rederiet Norden på ballastvattensystem och order med John Zink och Koch-Glitsch som leverantörer, vilket borgar för att fjolårets positiva trend kan hålla i sig.

I Norge nådde vi en EBITA-marginal på 3,8 procent. Det är en positiv utveckling och en vändning efter det negativa första kvartalet förra året även om vi ser utrymme för fortsatt förbättring. Orderingången i kvartalet var klart bättre jämfört med i fjol och vi ser en högre försäljning än tidigare. Det är även positivt att vi ser en fortsatt god utveckling i vårt erbjudande till fiskeindustrin samt flera infrastrukturprojekt.

I Finland hade vi däremot ett lite svagare kvartal med en EBITA-marginal på 3,8 (9,0) procent. Avsaknaden av större leveranser på maskinsidan slår igenom, vilket vi ser som en naturlig variation då de ibland kan hamna på olika sidor kvartalsgränserna. Vi hade dock framgångar under kvartalet inom vårt serviceerbjudande till pappersbruken samt inom vibrationsteknik till flera byggprojekt.

Fokus på fortsatt lönsam tillväxt
Vi kommer fortsatt under 2019 att fokusera på värdebaserad försäljning och lönsam tillväxt. Förvärv är en viktig del i vår tillväxtstrategi och vi vill addera fler bolag till koncernen. En prioritet är också att fortsätta utveckla vårt hållbarhetsarbete där vi lade en bra grund under 2018. Under det första kvartalet har vi även kommunicerat att vi förstärker ledningsgruppen, vilket ska bidra till att utveckla koncernen ytterligare.

Bo Söderqvist
Vd, Christian Berner Tech Trade AB

För fullständig rapport, se bifogad pdf.