Senast uppdaterad 2020-05-08 | 11:00

Christian Berner Tech Trades styrelse drar tillbaka föreslagen utdelning och årsstämman hålls den 10 juni


Styrelsen för Christian Berner Tech Trade har reviderat sitt förslag till utdelning. Tidigare förslag om 75 öre per aktie dras tillbaka och istället föreslås att ingen utdelning görs. Styrelsen kommer att utvärdera möjligheterna till utdelning senare under året.

Christian Berner har en stark balansräkning och finansiell styrka. Beslutet har fattats som en försiktighetsåtgärd med syfte att bibehålla bolagets finansiella ställning utifrån den stora osäkerhet som utvecklingen av covid-19 medför. Vi kommer att överväga en utdelning under året, kommenterar Christian Berners styrelseordförande Joachim Berner.

Christian Berners årsstämma kommer att hållas den 10 juni 2020.

För ytterligare information kontakta:

Joachim Berner, styrelseordförande Christian Berner Tech Trade AB, tel +46 (0)706-20 11 50
E-post: joachim.berner@gardaverken.se, www.christianberner.com 

Bo Söderqvist, CEO Christian Berner Tech Trade AB, tfn 46 (0) 70-336 69 10
E-post: bo.soderqvist@christianberner.com
www.christianberner.com

Denna information är sådan information som Christian Berner Tech Trade AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 maj 2020 kl. 11:00 CET.