Publicerad 2016-02-19 | 11:00

Christian Berner Tech Trade Bokslutskommuniké januari – december 2015

Fjärde kvartalet 2015, oktober – december 2015
• Nettoomsättningen ökade med 12,3 procent till 118,8 (105,8) MSEK.
• Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 8,9 MSEK jämfört med 3,9 MSEK föregående år.
• EBITDA-marginalen var 7,5 (3,7) procent.
• Orderingången uppgick till 101,1 (110,8) MSEK.
• Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,54 (0,24) SEK.
• Avkastning på Eget kapital för tremånadersperioden blev 9,1 procent jämfört med 4,0 procent samma period i 2014.
• Positivt kassaflöde för perioden på 20,9 (46,4) MSEK.
• Rapporten är bolagets första finansiella rapport som upprättas i enlighet med IFRS.

Helår, januari – december 2015
• Nettoomsättningen hade en tillväxt på 13,4 procent och uppgick till 446,7 (394,0) MSEK.
• Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 28,6 (16,0) MSEK vilket är en ökning med 79,4 procent.
• EBITDA-marginalen var 6,4 (4,1) procent.
• Orderingången uppgick till 430,9 (411,1) MSEK.
• Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,20 (0,92) SEK.
• Avkastning på Eget kapital för helåret blev 28,0 (16,1) procent.
• Soliditeten per 31/12 för tolvmånadersperioden var 49,3 (47,8) procent.
• Kassaflödet ackumulerat för året var 24,2 MSEK där föregående år var 42,1 MSEK inkluderat påverkan av nyemission på 41,3 MSEK.
• Styrelsen föreslår en utdelning om 0,50 (0,25) kronor per aktie.

Vd har ordet

Bästa året någonsin
När jag sammanfattar 2015, det första helåret för Christian Berner Tech Trade som noterat bolag på First North Nasdaq, kan det konstateras att det blev det bästa året hittills i koncernens historia. Resultatet (EBITDA) blev 28,6 MSEK med en EBITDA-marginal på 6,4 procent, detta är nivåer som vi inte har varit uppe på tidigare. Utvecklingen på de nordiska marknaderna 2015 var överlag bra, men inte utan utmaningar. Sverige visade en stark utveckling med god investeringsvilja från industrin. Även i Danmark hade vi ett bra år vilket är mycket glädjande. Norge tyngdes av nedgången i offshoreindustrin, men vår exponering mot branschen är begränsad. Eftersom den landbaserade industrin visade en fortsatt god utveckling klarade vi oss förhållandevis bra. Finland hade stora utmaningar även under förra året, men vi ser tecken på en bättre utveckling framöver.

Bo Söderqvist VD, Christian Berner Tech Trade AB

Denna information är sådan som Christian Berner Tech Trade AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 februari 2016 klockan 11:00. 

För fullständig rapport, se bifogad pdf.