Senast uppdaterad 2017-04-12 | 13:48

Christian Berner Tech Trade AB (publ) fastställer nya finansiella mål

Styrelsen i teknikhandelsföretaget Christian Berner Tech Trade AB har idag fattat beslut om reviderade finansiella mål. Mål för EBITA-marginal ersätter tidigare EBITDA-mål samt målet för tillväxt och avkastning på eget kapital justeras upp. Styrelsen bedömer att de justerade finansiella målen bättre illustrerar nästa steg i Bolagets utveckling samt underlättar sektorjämförelse.  

Christian Berner Tech Trades finansiella mål efter revideringen är följande:

Mål Nya Befintliga
Omsättningstillväxt 10% 7%
EBITA-marginal 9%
Soliditet 35% 35%
Avkastning på EK 25% 20%
Utdelning 30-50% 30-50%
EBITDA-marginal Utgår 8% (motsvarar ca 7% EBITA-marginal)

”Vi har de senaste åren fokuserat på att skapa en balanserad koncernstruktur och arbetat målmedvetet med att stärka vår lönsamhet. Vi har nu en bra plattform att stå på, både finansiellt och organisatoriskt. Nu tar vi nästa steg i vår resa, med ett ännu tydligare tillväxtfokus tillsammans med fortsatt prioriterat arbete att stärka  lönsamheten bedömer styrelsen att de nya finansiella målen bättre speglar denna utveckling.”

Joachim Berner, styrelseordförande Christian Berner Tech Trade AB

Denna information är sådan information som Christian Berner Tech Trade AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 augusti 2016 kl. 11:00 CET.

Remium Nordic AB är bolagets Certified Adviser, tel +46 (0) 8-454 32 00

För ytterligare information kontakta:
Bo Söderqvist, CEO Christian Berner Tech Trade AB, tel 46 (0) 31-336 69 10
E-post: bo.soderqvist@christianberner.com
www.christianberner.com

Anna Boqvist, CFO Christian Berner Tech Trade AB, tel +46 (0) 31-336 69 86
E-post: anna.boqvist@christianberner.com
www.christianberner.com