Publicerad 2015-04-29 | 14:00

CHRISTIAN BERNER TECH TRADE AB (PUBL) Delårsrapport Januari - Mars 2015

1 JANUARI - 31 MARS 2015

• Första kvartalet visade en 14 procent ökning i nettoomsättningen, 105,1 (92,1) MSEK.
• Rörelseresultatet (EBITDA) slutade på 5,6 (2,5) MSEK vilket är 123 procent bättre än samma period förgående år.
• Rörelsemarginalen för kvartalet ökade till 5,4 (2,8) procent.
• Orderingången för kvartalet ökade till 107,6 (105,2) MSEK.
• Soliditet uppgick vid periodens utgång till 44,5 procent jämfört med 16,1 procent samma tid föregående år. Kassan ökade till 53,9 (3,7) MSEK.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

• Vibrationsteknik till PEAB Bostad
När Peab Bostad bygger bostäder på utsatt läge intill järnvägen i Sollentuna bistår Christian Berner med expertis och teknik och levererar vibrations och stomljudsisolering inför grundläggningen av hus.

• Rent dricksvatten till invånarna i Halmstad och Laholm
Christian Berner AB har vunnit en upphandling för leverans av ytterligare UV-aggregat till Laholmsbuktens VA. Upphandlingen omfattar ett ramavtal i form av UV-aggregat till 13 vattenverk i Laholms och Halmstads kommun. Uppdraget har ett ordervärde på 1,1 miljoner svenska kronor.

• Processutrustning till Swix vallafabrik i Norska Lillehammer
När Swix bygger ny vallafabrik i norska Lillehammer ställs stora krav på kvalitet och Christian Berner AS har fått förmånen att leverera teknisk avancerad processutrustning. Ordern värderas till 2,3 miljoner norska kronor.

• John Zink ny leverantör
John Zink Hamworthy Combustion är ny leverantör och stärker Christian Berners erbjudande till kunderna när det gäller lösningar inom avgasrening och förbränning. Produkterna är lämpade för många olika sektorer, till exempel livsmedels-, fordons- och pappersindustrin. John Zink har sitt huvudkontor i Oklahoma, USA, och är världsledande inom sitt område.

VD-KOMMENTARER

"ETT STARKT KVARTAL OCH EN BRA START PÅ ÅRET
Det första kvartalet 2015 förstärker det som det sista kvartalet under 2014 visade, att Christian Berner är på rätt väg. Den goda orderingången i fjol har realiserats och resultatet för de första tre månaderna landade på 5,7 MSEK, vilket är 123 procent bättre jämfört med samma period i fjol. Samtidigt är det glädjande att orderingången fortsätter att vara stark och har ökat med cirka 3 procent jämfört med samma period föregående år.

DANMARK LYFTER
Den svenska marknaden är fortsatt stabil och växer. Stora och viktiga projekt, inte minst inom rent dricksvatten och vibrationsteknik, bidrar till ett positivt resultat och under perioden har vi ett ökat antal förfrågningar om nya uppdrag. När det gäller övriga nordiska marknader, redovisar Danmark ett starkt kvartal, Norge återhämtar sig efter en nedgång och Finland har svårt att lyfta på en trög marknad och därför vidtar vi åtgärder för att sänka kostnaderna inom lager och produktion i Finland.

EFFEKTIVISERINGAR
Arbetet med att effektivisera verksamheten för att öka kundfokus och höja lönsamheten fortsätter. Under perioden har vi tagit två viktiga beslut som förändrar verksamheten och som bidrar till högre marginaler. Produktområdet Speciallegeringar avvecklas på grund av dålig lönsamhet under en längre tid och vi flyttar vårt lager i Vanda i Finland, dels till vårt lager i Sverige och dels till ett mindre lager i Finska Lojo där vi i fjol förvärvade servicebolaget Röchling Leripa Papertech Service Oy.

BÄTTRE MILJÖ
Christian Berners vision, att vara en ledande partner för industrin och bidra till såväl kostnadseffektiva som miljövänliga lösningar, fortsätter att infrias. Ett antal viktiga projekt för oss och inte minst för miljön och våra kunder har påbörjats under perioden. Att vi hjälper Halmstadsborna och Laholmsborna med att rena dricksvattnet och att vi bidrar till att minska bullret från spårvagnarna i Göteborg, är exempel på projekt som gör mig extra stolt!"

Bo Söderqvist, CEO

För fullständig rapport se bifogad pdf.

Denna information är sådan som Christian Berner Tech Trade AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 april 2015 klockan 14:00.