Publicerad 2018-02-22 | 08:00

Christian Berner Tech Trade Bokslutskommuniké Januari – December 2017

Fjärde kvartalet i sammandrag (oktober – december 2017)

 • Nettoomsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 117,0 (116,1) MSEK, i linje med samma period föregående år.
 • Rörelseresultatet uppgick till 3,6 (3,9) MSEK.
 • EBITA var 3,9 (4,2) MSEK och EBITA-marginalen låg på 3,4 (3,7) procent.
 • Orderingången uppgick till 106,8 (110,6) MSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,21 (0,23) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital var 4,7 (4,7) MSEK. Totala kassaflödet för perioden var 7,0 (7,5) MSEK.
 • Bolaget har per 31 december 2017 återköpt 398 727 aktier med en genomsnittskurs om 18,46 kronor. SEB ansvarar för återköpsprocessen. För det fjärde kvartalet uppgick antalet återköpta aktier till 187 322.

Helår i sammandrag (januari – december 2017)

 • Nettoomsättningen för årets uppgick till 449,6 (429,1) MSEK, en tillväxt om 4,8 procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till 20,2 (23,8) MSEK inklusive kostnader för listbyte på 4,3 (4,4) MSEK.
 • EBITA var 21,5 (25,1) MSEK inklusive kostnader för listbyte på 4,3 MSEK och EBITA-marginalen låg på 4,8 (5,9) procent.
 • Orderingången hade en tillväxt om 4,7 procent till 451,5 (431,2) MSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,84 (0,99) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital var 16,3 (23,7) MSEK.Totala kassaflödet för perioden var -0,3 (-7,4) MSEK.
 • Styrelsen föreslår en utdelning för 2017 om 0,50 (0,50) kr per aktie.

Viktiga händelser under rapportperioden

 • Bolagets CFO Anna Boqvist lämnade sin tjänst 30 november 2017.
 • Bolaget har utsett Hans Lindqvist till Supply Chain Director och medlem i koncernledningen.

Viktiga händelser efter rapportperiodens slut

 • Christian Berner Tech Trade förvärvar Zander och Ingeström AB den 16 februari 2018.
 • Torbjörn Gustafsson, ny CFO, tillträder sin tjänst 1 februari 2018.

VD HAR ORDET
Ett svagt fjärde kvartal, men rivstart på 2018 med viktigt förvärv
Trots en stark orderingång under hösten visade bolaget ingen tillväxt under fjärde kvartalet. Vi är inte heller nöjda med resultatet för 2017 som helhet. Den främsta förklaringen är den negativa utveckling som vi hade i Norge samt att ett par större maskinorder i Sverige med leverans i december inte blev färdigställda och flyttades fram till inledningen av 2018. Detta borgar dock för en bra start på 2018.

Förvärvet av Zander & Ingeström AB, som vi nyligen offentliggjorde, är mycket viktigt för Christian Berner och kommer att stärka bolaget. Genom förvärvet och goda marknadsförutsättningar med en bra investeringsvilja och tillväxt i Norden ser vi med tillförsikt fram emot 2018.

Bra orderingång men Norge sänkte resultat
Omsättningen för det fjärde kvartalet uppgick till 117 (116) MSEK. För helåret 2017 uppgick omsättningen till 450 (429) MSEK, vilket motsvarade en omsättningstillväxt på 4,8 procent, mycket tack vare en stark orderingång.

Koncernens EBITA-marginal för det fjärde kvartalet uppgick till 3,4 (3,7) procent. Detta för oss svaga resultat kan främst förklaras av att vi hade ett negativt resultat i Norge. Vi är inte tungt exponerade mot offshore-industrin men nedgången på denna marknad påverkade även vår verksamhet under förra året. För helåret uppnådde vi en rörelsemarginal på 4,8 (5,9) procent. Rensat för kostnader hänförliga till listbytet till Nasdaq Stockholm var rörelsemarginalen 5,7 procent.

Bästa resultatet någonsin i Finland och Danmark
Det är glädjande att vi både i Finland och Danmark hade det bästa resultatet någonsin förra året med en tvåsiffrig rörelsemarginal. I Sverige hamnade rörelsemarginalen för helåret precis under det finansiella målet på nio procent vilket är ett godkänt resultat, men det finns fortsatt utrymme för en än högre marginal. Norge var däremot en besvikelse där vi redovisade ett negativt resultat.

Affärsområdet Materialteknik uppvisade en stark lönsamhet drivet av en bra bygg- och infrastrukturmarknad i Norden. För Process & Miljö, vårt andra affärsområde, var det en god investeringsvilja inom bland annat processindustrin. Resultatet drogs dock ner av Norge som är en stor marknad för Process & Miljö.

Förvärv av kvalitetsbolaget Zander & Ingeström AB
Att vi har förvärvat Zander & Ingeström AB känns mycket bra, och är resultatet av ett hårt och fokuserat arbete under förra året Vi söker kontinuerligt efter stabila, välskötta bolag inom intressanta områden. Bolagen vi förvärvar ska, förutom att ha en verksamhet som passar in i Christian Berner-koncernen, ha en bra lönsamhet, ett starkt varumärke och en bra marknadsposition. Jag kan konstatera att Zander & Ingeström AB har allt detta.

Genom förvärvet kompletteras och stärks vårt erbjudande, och därutöver kommer våra nyckeltal att påverkas positivt. Tillsammans blir båda bolagen ännu starkare vilket även är bra för våra kunder, leverantörer och andra intressenter.

Fokus på försäljning och tillväxt under 2018
Förvärvet innebar en rivstart på 2018, ett år där vi kommer att fokusera på försäljning och tillväxt. En av våra viktigaste prioriteringar framöver kommer att vara fortsatt lönsam tillväxt genom ökad försäljning från nya leverantörer och produkter. Vi ska även fortsätta utveckla vår systemförsäljning, förädling och bearbetning samt ökad service och underhåll.

Ett viktigt mål under 2018 är att vända utvecklingen och nå ett positivt resultat i Norge. Vi påbörjade arbetet under 2017 med en ny ledning och säljorganisation. Med lägre kostnader än förra året och ett fokus framöver på ett aktivt säljarbete och hög marknadsnärvaro har vi förutsättningarna på plats för tillväxt och ett förbättrat resultat i Norge.

Vi är inte nöjda med 2017, men jag är optimistisk inför framtiden och 2018 kommer att bli ett spännande år för oss. Vi står väl rustade för att ta nästa steg i bolagets utveckling, och min bedömning är att vi har goda marknadsförutsättningar framöver.

Bo Söderqvist
Vd, Christian Berner Tech Trade AB

Denna information är sådan information som Christian Berner Tech Trade AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 februari 2018 kl. 08:00 CET.