Publicerad 2022-08-18 | 12:00

Delårsrapport kvartal 2

Ökad orderingång, omsättning och förbättrat resultat jämfört med Q2 2021 Orderingången uppgick till 261,8 MSEK vilket var 23 procent högre än motsvarande kvartal föregående år. Nettoomsättningen var 213,8 MSEK vilket var 15 procent högre än motsvarande kvartal föregående år. Även EBITA var högre än föregående år 11,6 MSEK (8,0 MSEK).

Andra kvartalet i sammandrag
(april–juni 2022)
• Orderingången uppgick till 261,8 (212,8) MSEK, en ökning med 23 procent.
• Nettoomsättningen för andra kvartalet uppgick till 213,8 (185,5) MSEK, en ökning med 15 procent.
• EBITA var 11,6 (8,0) MSEK. Total EBITA-marginal blev 5,4 (4,3) procent.
• Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,38 (0,28) SEK.
• Kassaflödet från den löpande verksamheten var -18,8 (16,5) MSEK. Totala kassaflödet för perioden var -41,1 (28,7) MSEK. Detta främst beroende på förvärvsrelaterade utbetalningar och utdelning. Därtill medvetna beslut om att tidigarelägga inköp av komponenter för att säkra leveranser i kommande kvartal.

Första halvåret i sammandrag
(januari–juni 2022)
• Orderingången uppgick till 457,7 (381,0) MSEK, en ökning med 20,1 procent. För jämförbara enheter var det en ökning med 15,1 procent.
• Nettoomsättningen för första halvåret uppgick till 395,1 (346,0) MSEK, en ökning med 14,2 procent. För jämförbara enheter var det en ökning med 7,6 procent.
• EBITA var 17,8 (15,8) MSEK. Total EBITA-marginal blev 4,5 (4,6) procent.
• Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,55 (0,54) SEK.
• Kassaflödet från den löpande verksamheten var -15,6 (14,6) MSEK. Totala kassaflödet för perioden var -45,1 (21,1) MSEK.

Viktiga händelser under rapportperioden
• Caroline Reuterskiöld började som ny vd den 28 april 2022.
• Bolaget höll årsstämma 28 april 2022. Utdelning på 0,75 kr per aktie, totalt 14,1 MSEK betalades ut till aktieägarna.
• Utbetalningar av tilläggsköpeskilling för det tidigare förvärvet av Empakk om 5,2 MSEK och Swedenborg 6 MSEK gjordes i maj 2022.
• En utbetalning om 4,1 MSEK avseende förvärv av Empakk har gjorts i april. Beloppet var tidigare inte inkluderat i förvärvskalkylen och har således justerats.
• Henrik Nordin utsågs till ny CFO och medlem av koncernledningen från den 15 augusti 2022.

Viktiga händelser efter rapportperiodens slut
• Inga väsentliga händelser efter rapportperiodens slut.

VD HAR ORDET
Kvartalets rörelseresultat nästan 50% högre än samma period föregående år
Kvartalets EBITA om 11,6 MSEK är 46 procent över föregående år samma period, tack vare ökade utleveranser. Vi fortsätter den starka orderingången på mer än 20 procent över föregående års andra kvartal. Intäkterna ökade med 15 procent jämfört med föregående år samma period, vilket innebär att vi fortsätter att bygga orderstock.

Orderstocken är hög, där de svenska verksamheterna står för drygt 80 procent. Särskilt stark orderingång har uppnåtts inom Zander & Ingeströms verksamhet inom elektriska pannor samt koncernens senaste förvärv Swedenborg. En del av den höga orderstocken beror på utmaningar med leveranser från våra leverantörer i de rådande tiderna. Under våren har dessa utmaningar kvarstått och givet den starka orderingången har vi valt att bygga något större lager för att säkra leveransåtaganden och förbereda oss inför utleveranser under hösten. Vi har därmed under kvartalet bundit en del rörelsekapital, både jämfört med Q1 och jämfört med samma period föregående år. Vi arbetar aktivt med att säkra våra leveranser och jag vill särskilt uppmärksamma alla våra medarbetare som arbetar hårt för att säkerställa detta.
Glädjande är att vi under kvartalet har sett resultatvändningar på flera håll i koncernen. Norska Christian Berner AS och finska Christian Berner Oy har båda lyckats vända tillbaka till vinst under kvartalet, tack vare ökade intäkter.

Vi förbereder oss för framtiden
Täckningsgraden ligger strax under föregående års kvartal men i enlighet med plan. Under hösten kommer vi sannolikt att se viss tillfällig press på täckningsgraden till följd av att vi ej kan kompensera oss fullt ut för extra kostnader i samband med delleveranser och andra följdeffekter av svårigheter med att få tag i material. Som ovan beskrivits har vi tillåtit oss att bygga något större lager under perioden och även sett till att ha bättre avtalsskrivningar i våra projekt. Vi levererar ett par gamla projekt under hösten. Under kvartalet har vi tagit kostnader i samband med investering i nytt ERP-system.

Förvärvsmässigt har vi under kvartalet haft dialoger med en del spännande bolag, men dessvärre inte kunnat mötas prismässigt. Klart är dock att det fortsatt finns många fina bolag att förvärva. Vi arbetar också löpande med att utveckla vår organisation och styrning för att bli en ännu bättre hamn för fina företag. Vi ser fram emot att kunna öka förvärvstakten längre fram.
I dagarna har vi välkomnat koncernens nye CFO Henrik Nordin och jag vill passa på att tacka vår interim-CFO Lars Westlund för fina insatser under året när han nu snart går vidare till nya engagemang.

Caroline Reuterskiöld
vd Christian Berner Tech Trade AB

För fullständig rapport, se bifogad pdf